آثار ارسالی از خانم رستمی راد
37 پسند

مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سردار یکی از عکسها افرادی در خال امضاء هستند مطالبه مردم شهید پرور محله شهید خاکزادی از امام جمعه محترم و نمایندگان عزیز مشهد برای انتقام سخت می باشد