آثار ارسالی از خانم جعفرزاده
34 پسند

سردار شما برای ما الگو بودی مردی مقاوم محکم در برابر مشکلات سختی ها سردار ما انتقام شما را از دشمنانت می گیریم .