آثار ارسالی از خانم جمشیدیان قلعه سفیدی
160 پسند

این طرح گوشه ای از ارادت بچه های کوچه شهید مدنی (گلدشت-قلعه سفید) به سرادر دلها حاج قاسم سلیمانی بود.