آثار ارسالی از خانم حیدریان
35 پسند

برای سردار سلیمانی نقاشی کشیده نادیا و علی اصغر رحمانی مراسم سالگرد درگذشت سردار دلها هم گرفتن