آثار ارسالی از آقای قاسم پور
30 پسند

به پیشنهاد پایگاه بسیج بانک مسکن خراسان طرح حجله های سلیمانی در ٥شعبه با همکاری پرسنل همان شعبه اجرا گردید.شعب بلوارسجاد،وکیل آباد،شهرک رجایی،گلبهار و ١٥خرداد.در یکی از شعب علاوه بر ساخت حجله ، همکار خطاط همان شعبه ،متنی را خوشنویسی و روی همه باجه ها نصب می کند.