آثار ارسالی از آقای قاسم پور مشهدی
36 پسند

دو عکس مربوط به مراسم سالگرد است که داخل منزل گرفته شده و هدایایی که به مهمانان داده شد و سه عکس مربوط به حجله ی مقابل درب ساختمان است که به همت بچه ها انجام شد.بچه ها پرچم آمریکا و تصویر ترامپ و تصویر ویروس کرونا را هم کف پیاده رو مقابل حجله چسباندند. آدرس :خ عطار