رویداد آموزشی و بیان تحربیات فعالان بازی استان مازندران «روایت بازی»