امام خامنه ای: ما اگر بخواهیم در مقابل جبهه دشمن کار کنیم، باید تنوع، ابتکار، انگیزه و برنامه داشته باشیم، کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود، مگر با "تشکیل جبهه".