از میان این آثار منتخب پویش به 3 نفر فامیل غیرهمنام که بیشترین پسند را داشته باشند و 5 نفر به قید قرعه؛ هدایای نفیس اهدا خواهد شد و در صفحه ذیل اطلاع رسانی خواهد شد:

https://www.instagram.com/yaran_khorasan

آثار ارسالی منتخب پویش حجله های سلیمانی

ارسالی از خانم هادوی فر

33 پسند

ارسالی از خانم برادران افتخاری

33 پسند

ارسالی از خانم حیدری

34 پسند

ارسالی از خانم مجیدی فیض اباد

34 پسند

ارسالی از خانم رمضانی

34 پسند

ارسالی از خانم زبری

34 پسند

ارسالی از خانم جعفرزاده

34 پسند

ارسالی از خانم تنها

35 پسند

ارسالی از خانم سلیمانی فر

35 پسند

ارسالی از خانم کهندل

36 پسند

ارسالی از آقای عادل

36 پسند

ارسالی از خانم خوشرو

36 پسند

ارسالی از خانم خاوری

36 پسند

ارسالی از آقای نژادهوشنگ

36 پسند

ارسالی از آقای سعادتی

36 پسند

ارسالی از خانم قوچیون

36 پسند

ارسالی از خانم جنگی

36 پسند

ارسالی از خانم یزدی نژاد جمال

36 پسند

ارسالی از خانم رستمی راد

37 پسند

ارسالی از خانم رجبی مشهدی

37 پسند

ارسالی از آقای محمدی

37 پسند

ارسالی از خانم احمدیان

38 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

38 پسند

ارسالی از خانم دادمحمدی

39 پسند

ارسالی از خانم وطنی

39 پسند

ارسالی از خانم شیخانی

39 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور

39 پسند

ارسالی از خانم عطار سیس آباد

39 پسند

ارسالی از خانم بهرامی

40 پسند

ارسالی از خانم جنگی

40 پسند

ارسالی از خانم صحراگرد

41 پسند

ارسالی از خانم آصفی

41 پسند

ارسالی از خانم حیدریان

41 پسند

ارسالی از خانم قدیری

42 پسند

ارسالی از خانم قربانی

42 پسند

ارسالی از آقای قندهاری جنت آبادی

43 پسند

ارسالی از خانم حسین پور گلریز

44 پسند

ارسالی از خانم احمدی

44 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور مشهدی

44 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

46 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

48 پسند

ارسالی از خانم شبانی

48 پسند

ارسالی از آقای سابقی

49 پسند

ارسالی از آقای جمشیدیان

49 پسند

ارسالی از آقای قندهاری

50 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

51 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

51 پسند

ارسالی از خانم بردبا

55 پسند

ارسالی از آقای جعفری

56 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

58 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

59 پسند

ارسالی از خانم پورنجف

62 پسند

ارسالی از خانم ظفری

64 پسند

ارسالی از خانم قلندرآبادی

78 پسند

ارسالی از خانم جمالی

79 پسند

ارسالی از آقای نوری

82 پسند

ارسالی از آقای لعلی

85 پسند

ارسالی از خانم رضایی

86 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

93 پسند

ارسالی از خانم جوان

153 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان قلعه سفیدی

160 پسند

ارسالی از خانم چدانی چدان

175 پسند

ارسالی از خانم عطایی

183 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

190 پسند

ارسالی از خانم زارع

194 پسند