از میان این آثار منتخب پویش به قید قرعه به 8 نفر هدایای نفیس اهدا خواهد شد و در صفحه ذیل اطلاع رسانی خواهد شد:

https://www.instagram.com/yaran_khorasan

آثار ارسالی منتخب پویش حجله های سلیمانی

ارسالی از خانم بردبا

46 پسند

ارسالی از آقای جعفری

42 پسند

ارسالی از خانم جوان

96 پسند

ارسالی از خانم کهندل

24 پسند

ارسالی از خانم عطایی

57 پسند

ارسالی از خانم دادمحمدی

25 پسند

ارسالی از خانم رستمی راد

20 پسند

ارسالی از خانم رضایی

72 پسند

ارسالی از خانم قدیری

32 پسند

ارسالی از خانم هادوی فر

18 پسند

ارسالی از خانم وطنی

24 پسند

ارسالی از خانم حسین پور گلریز

31 پسند

ارسالی از خانم ظفری

48 پسند

ارسالی از آقای عادل

24 پسند

ارسالی از خانم شیخانی

24 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

37 پسند

ارسالی از خانم چدانی چدان

94 پسند

ارسالی از آقای سابقی

28 پسند

ارسالی از خانم خوشرو

18 پسند

ارسالی از خانم قلندرآبادی

45 پسند

ارسالی از آقای نوری

32 پسند

ارسالی از خانم آصفی

25 پسند

ارسالی از خانم زارع

50 پسند

ارسالی از خانم تنها

26 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

42 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

38 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

37 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان قلعه سفیدی

100 پسند

ارسالی از خانم سلیمانی فر

19 پسند

ارسالی از خانم احمدیان

19 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

44 پسند

ارسالی از آقای لعلی

43 پسند

ارسالی از خانم رمضانی

19 پسند

ارسالی از خانم حیدریان

29 پسند

ارسالی از خانم جمالی

37 پسند

ارسالی از خانم قربانی

24 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

34 پسند

ارسالی از خانم شبانی

36 پسند

ارسالی از خانم صحراگرد

17 پسند

ارسالی از خانم بهرامی

28 پسند

ارسالی از آقای قندهاری

22 پسند

ارسالی از آقای قندهاری جنت آبادی

22 پسند

ارسالی از آقای سعادتی

19 پسند

ارسالی از خانم جنگی

17 پسند

ارسالی از خانم احمدی

36 پسند

ارسالی از خانم زبری

19 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

138 پسند

ارسالی از خانم حیدری

19 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

20 پسند

ارسالی از خانم پورنجف

46 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور

16 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور مشهدی

13 پسند

ارسالی از آقای محمدی

24 پسند

ارسالی از خانم مجیدی فیض اباد

15 پسند

ارسالی از خانم قوچیون

18 پسند

ارسالی از خانم برادران افتخاری

15 پسند

ارسالی از خانم رجبی مشهدی

17 پسند

ارسالی از خانم جعفرزاده

12 پسند

ارسالی از خانم جنگی

15 پسند

ارسالی از خانم خاوری

15 پسند

ارسالی از آقای نژادهوشنگ

17 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

80 پسند

ارسالی از آقای جمشیدیان

32 پسند

ارسالی از خانم عطار سیس آباد

32 پسند

ارسالی از خانم یزدی نژاد جمال

16 پسند