از میان این آثار منتخب پویش به 3 نفر فامیل غیرهمنام که بیشترین پسند را داشته باشند و 5 نفر به قید قرعه؛ هدایای نفیس اهدا خواهد شد و در صفحه ذیل اطلاع رسانی خواهد شد:

https://www.instagram.com/yaran_khorasan

آثار ارسالی منتخب پویش حجله های سلیمانی

ارسالی از خانم زارع

212 پسند

ارسالی از خانم عطایی

205 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

198 پسند

ارسالی از خانم چدانی چدان

190 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان قلعه سفیدی

165 پسند

ارسالی از خانم جوان

160 پسند

ارسالی از آقای لعلی

103 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

94 پسند

ارسالی از خانم جمالی

90 پسند

ارسالی از خانم رضایی

89 پسند

ارسالی از آقای نوری

89 پسند

ارسالی از خانم قلندرآبادی

81 پسند

ارسالی از خانم پورنجف

66 پسند

ارسالی از خانم ظفری

65 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

60 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

59 پسند

ارسالی از آقای جعفری

58 پسند

ارسالی از آقای قندهاری

57 پسند

ارسالی از خانم بردبا

56 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

53 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

52 پسند

ارسالی از خانم شبانی

52 پسند

ارسالی از آقای جمشیدیان

51 پسند

ارسالی از آقای سابقی

50 پسند

ارسالی از خانم جمشیدیان

50 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

49 پسند

ارسالی از آقای قندهاری جنت آبادی

49 پسند

ارسالی از خانم حسین پور گلریز

47 پسند

ارسالی از خانم احمدی

46 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور مشهدی

46 پسند

ارسالی از خانم قدیری

44 پسند

ارسالی از خانم شیخانی

44 پسند

ارسالی از خانم قربانی

44 پسند

ارسالی از خانم توتونچی

43 پسند

ارسالی از خانم حیدریان

43 پسند

ارسالی از خانم وطنی

42 پسند

ارسالی از خانم عطار سیس آباد

42 پسند

ارسالی از خانم صحراگرد

42 پسند

ارسالی از خانم بهرامی

41 پسند

ارسالی از خانم جنگی

41 پسند

ارسالی از آقای قاسم پور

41 پسند

ارسالی از خانم کهندل

40 پسند

ارسالی از خانم دادمحمدی

40 پسند

ارسالی از خانم احمدیان

39 پسند

ارسالی از خانم ایزانلو

39 پسند

ارسالی از خانم قوچیون

38 پسند

ارسالی از خانم خاوری

38 پسند

ارسالی از آقای محمدی

38 پسند

ارسالی از خانم رستمی راد

37 پسند

ارسالی از خانم رجبی مشهدی

37 پسند

ارسالی از خانم جنگی

37 پسند

ارسالی از خانم خوشرو

37 پسند

ارسالی از آقای نژادهوشنگ

37 پسند

ارسالی از خانم رمضانی

37 پسند

ارسالی از آقای سعادتی

37 پسند

ارسالی از آقای عادل

36 پسند

ارسالی از خانم یزدی نژاد جمال

36 پسند

ارسالی از خانم حیدری

36 پسند

ارسالی از خانم هادوی فر

35 پسند

ارسالی از خانم تنها

35 پسند

ارسالی از خانم سلیمانی فر

35 پسند

ارسالی از خانم مجیدی فیض اباد

34 پسند

ارسالی از خانم جعفرزاده

34 پسند

ارسالی از خانم زبری

34 پسند

ارسالی از خانم برادران افتخاری

33 پسند